Algemene voorwaarden Webrockets v.o.f

1. Definities

1.1 Webrockets V.O.F.: webdesign en online marketing activiteiten . Webrockets V.O.F.: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Webrockets V.O.F. een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid
2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Webrockets V.O.F. verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de
algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Webrockets V.O.F..

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Webrockets V.O.F. zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Webrockets V.O.F. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
3.3 Een schriftelijke bevestiging van de offerte is maximaal 1 jaar geldig. 60 dagen voor het einde van het contract wordt er vanuit Webrockets een nieuwe offerte opgestuurd naar de desbetreffende opdrachtgever.

4. Aanvang van de overeenkomst:
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

− de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Webrockets V.O.F.; Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Webrockets V.O.F. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webrockets V.O.F. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Webrockets V.O.F. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 Webrockets V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Webrockets V.O.F. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Webrockets V.O.F. kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd
6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal. De ontwikkeling van de website gebeurd in Phoenix.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door Webrockets V.O.F. op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Webrockets V.O.F., zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Webrockets V.O.F. is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Webrockets V.O.F. van de betreffende functionaliteit of plugin. Hierbij in acht nemende dat de functionaliteiten zich binnen het softwarepakket van Phoenix bevinden.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

7. Copyright
7.1 Al het door Webrockets V.O.F. vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Webrockets V.O.F. niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Webrockets V.O.F. verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Webrockets V.O.F., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Webrockets V.O.F. hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Webrockets V.O.F. gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Webrockets V.O.F. behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Voor zover Webrockets V.O.F. bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Webrockets V.O.F. op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Webrockets V.O.F. of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Webrockets V.O.F..
8.2 Webrockets V.O.F. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Webrockets V.O.F. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Webrockets V.O.F. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame
9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Webrockets V.O.F.. Indien de reclame gegrond is zal Webrockets V.O.F. deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Webrockets V.O.F. binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen
10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Webrockets V.O.F. naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling
11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Webrockets V.O.F. en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Webrockets V.O.F. volgens afspraak te honoreren.
11.2 Na afronding van de opdracht en nadat de website is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Webrockets V.O.F. een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
11.3 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Webrockets V.O.F. een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden 
12.1 Webrockets V.O.F. bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Retourneren / opzeggingsrechten
13.1 Mocht de opdracht gever afzien van de samenwerking met Webrockets v.o.f. heeft hij of zij het recht om het contract maandelijks op te zeggen. Alle werkzaamheden en bezit van het product worden stop gezegd en eventueel overgedragen aan de opdrachtgever.
13.2 Als de opdrachtgever een product heeft besteld waar kosten aan verbonden zijn en de opdrachtgever ziet hier van af, dan heeft hij of zij het recht om binnen 14 dagen het product te retourneren en kosteloos gesteld worden. 

14. Overig
14.1 Webrockets V.O.F. zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Webrockets V.O.F.
14.2 Wanneer Webrockets V.O.F. bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Webrockets V.O.F. is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
14.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Webrockets V.O.F. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
14.4 Webrockets V.O.F. is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Webrockets V.O.F. zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

15. Geschillenregeling

15.1 Geschillenregeling en toepasselijk recht
15.2 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.